L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, Línia 1, Anualitat 2023, una subvenció per import de 5.000,00 € per a l’activitat “TEATRE A LES PORTES DE LA CIUTAT”, amb un pressupost de 5.800,00 €. L’import subvencionat ascendeix al 86,21% del pressupost,  sent la màxima ajuda a concedir en la convocatòria.

Historic de noticies