L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2021, una subvenció per import de 4.710,00 € per per actuació “SHAKESPEARE a BERLÍN” amb una despesa de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €) per a l’activitat realitzada el 28 de novembre de 2020 en el Centre Cultural Polivalent de Muro, i l’actuació “CANTA CANALLA” amb una despesa de 1210 euros (1.210,00 €) per a l’activitat a realitzar el 18 de juny de 2021 a la plaça de l’Matzem de Muro. L’ajuda és de el 100% del sol·licitat.

Historic de noticies