La Junta de Govern de Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el 3 de juny de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2020, una subvenció per import de quatre mil euros (4.000,00 €) per a les activitats contingudes i pressupostades en la memòria “CARNESTOLTES 2020» “, amb un pressupost total de vuit mil dos-cents noranta-set euros amb seixanta cèntims d’euro (8.297 , 60 €). L’ajuda ascendeix a l’total màxim de subvenció i suposa un 48,21% del total pressupostat.

Historic de noticies