L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2022, una subvenció per import de 3.763, 20 € per a ”Tallers per a les ”Classes d’espanyol” amb una despesa prevista de 9.044,32 €. La subvenció ascendeix a més del 41% de la despesa total.

Historic de noticies