L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021, una subvenció per import de 26.987,24 € per a les següents actuacions:
Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials: “IL·LUMINACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LES FESTES DE NADAL 2020-REIS 2021”, ajuda de 7.000,00 € que ascendeix a més del 33% del pressupostat i al màxim subvencionable.
Línia 2.- Pla de modernització de mercats municipals: “BANCS PERÍMETRE PARADES CENTRALS”, ajuda de 8.000,00 € que ascendeix a més de 64% del pressupostat i al màxim subvencionable.
Línia 3.- Promoció Econòmica: “PROMOCIÓ MUR 2021”, ajuda de 5.000,00 € que ascendeix a més de 77% del pressupostat i al màxim subvencionable.
Línia 5.- Horts urbans municipals – Despesa corrent: ajuda de 2.430,00 € que ascendeix al 90% del pressupostat i al màxim subvencionable.
Línia 6.- Horts urbans municipals – Inversió: ajuda de 4.557,24 € que ascendeix al 90% del pressupostat i al màxim subvencionable.

Historic de noticies