L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de concessió d’ajuda per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2020, una subvenció per import de 1.601 , 60 € per a les actuacions contingudes en el “INFORME pER a PODER OPTAR a les AJUDES pER ALS TRACTAMENTS D’ESTERILITZACIÓ DE COLÒNIES URBANES DE GATS SENSE PROPIETARI eN MUNICIPIS DE lA PROVÍNCIA D’ALACANT. ANUALITAT 2020 “, presentat per la Coordinadora de l’Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Muro de Alcoy el cost total ascendeix al 45,76% del sol·licitat.

Historic de noticies