L’Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d’Ocupació. 

En el 2020 s’han sol·licitat subvenció per al desenvolupament del Taller d’Ocupació “Murocupa’t 4” amb tres itineraris i 30 alumnes.

En cas de concedir-se el Taller, aquest s’iniciarà el 30 de desembre de 2020.

Els tres itineraris són: 

1- AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYA (Certificat de Professionalitat nivell 1)  i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2)

2- ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Certificat de Professionalitat nivell 2)  i ADGD0210 CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES (Certificat de Professionalitat nivell 3)

3- SSCB0209 DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 2)  i SSCB0211 DINAMIZACIÓ, PROGRAMACIÓ Y DESENVOLUPAMENT DE ACCIONS CULTURALS (Certificat de Professionalitat nivell 3)

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:

a) Tindre vint-i-cinc anys o més. 

b) Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d’ocupació.

c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE. 

d) A més per a aquells itineraris que s’inicien amb un Certificat de Professionalitat nivell 2, els interessats hauran de tindre mínim el graduat en ESO, equiparable o haver realitzat les proves de nivell en LABORA.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

– les dones, especialment les víctimes de violència de gènere

– les persones amb discapacitat

– les persones en situació o risc d’exclusió social

– les persones majors de 45 anys

– les persones amb baixa qualificació

– les persones en atur de llarga durada.

– les persones que encapçalen famílies monoparentals paternes o famílies monoparentals maternes

– les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió

DURACIÓ: Un any.

SALARI: 100% SMI = 950,00 €/mes brut.

CONTRACTE: Contracte de Formació i Aprenentatge.

AMB LA SUBVENCIÓ DE: Labora.

Historic de noticies