L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajuts als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’ incendis i salvament d’Alacant en l’anualitat 2021, una subvenció per import de 11.492,60 € el que equival a més del 25% de l’aportació estatutària corresponent a aquest Ajuntament.

Historic de noticies