La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria per a l’exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç i artesania, anualitat 2023, Línia S0565 CMPROM, ajudes del Títol III, Capítol III, article 20.10. CMPROM de les bases reguladores, una subvenció per import de 47.502,90 € per a la realització de la campanya del Bo Comerç 2023. L’ajuda ascendeix al 90% del pressupost i és la màxima ajuda a concedir en la convocatòria.

Historic de noticies