L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes als municipis i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives: PLA + ESPORT 2021, una subvenció per import de 62.318,38 € per a les actuacions contingudes en la “MEMÒRIA VALORADA PER DEMANAR SUBVENCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE MURO DE ALCOY” amb pressupost de 153.028,63 €. La subvenció ascendeix al màxim subvencionable.

Historic de noticies