L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024, una subvenció per import de 140.796,25 €.

El projecte subvencionat és el de Millores d’Infraestructures i servicis del Polígon Industrial El Pi de Muro de Alcoy, amb un cost total de 219.320,00 €. L’import subvencionat és superior al 64% del total del pressupost.

Característiques tècniques del projecte:

El projecte engloba l’execució d’una sèrie de millores que se centren en les següents actuacions:
EVITAR INUNDACIONS DE NAUS DEL POLÍGON MITJANÇANT LA REPARACIÓ I MILLORA XARXA DE PLUVIALS EXISTENT, amb reparació de col·lector existent en Carrer de l’*Estampat, el qual presenta trencaments en el seu recorregut degudes a foradades del paviment, que fan que es faça imprescindible la seua substitució al més prompte possible.
CONTINUACIÓ EN LA MILLORA DEL VIAL PRINCIPAL DEL POLÍGON iniciada en anteriors projectes, i la qual es pretén executar en una longitud d’avinguda de 150 m, de tal mode que es puga aconseguir un desenvolupament complet de l’avinguda en successius projectes. L’actuació de millora de l’artèria principal el polígon pretén millorar els aspectes funcionals i mediambientals d’este vial principal, així com regenerar paisatgísticament almenys el carrer principal d’este; per a això es modifica lleugerament l’estructura viària, delimitant clarament les vies, passos per als vianants i zones d’aparcament que actualment no estan delimitades; es modifica l’arbratge i espais verds de la mitgera de l’avinguda i de zones laterals, buscant una millora paisatgística i ambiental; es dota a la zona desenvolupada d’adequada senyalització horitzontal a la via, que actualment no disposa; i se
substituïxen els punts d’enllumenat públic existent en el tram a remodelar, connectats a la xarxa per nou enllumenat públic solar, d’acord amb la tipologia de trams ja desenvolupats.
MILLORA MEDIAMBIENTAL I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Es pretén afavorir la implantació i utilització del cotxe elèctric en la població, i en el polígon industrial específicament, així com millorar el ràtio d’energia consumida en subministraments públics del polígon industrial de l’origen renovable (origen solar fotovoltaic). Es considera que el grau de desenvolupament de les diferents tecnologies dels vehicles elèctrics i instal·lacions solars fotovoltaiques fa idoni este moment per a l’abordatge d’inversions en estes tecnologies. Per a aconseguir estos objectius es pretenen instal·lar dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics, situats estratègicament de tal mode que cobrisquen les necessitats de la totalitat del polígon industrial; i la instal·lació en la coberta de naus industrials de propietat municipal d’instal·lació solar fotovoltaica d’una potència nominal de 50 *Kw
aproximadament, que permeta produir energia elèctrica suficient per a, per mitjà de la injecció a redonen un autoconsum col·lectiu amb compensació simplificada, cobrir les necessitats derivades dels magatzems municipals situats en el polígon industrial, els punts de recàrrega de *VE i enllumenat públic del polígon industrial.
MILLORA DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE LES EMPRESES DEL POLÍGON INDUSTRIAL. El polígon industrial està dotat amb una xarxa d’hidrants que no seguix unes pautes establides en la seua disposició, de tal mode que existixen carrers amb gran nombre d’hidrants i carrers sense cap hidrant i a gran distància de l’hidrant més pròxim. Aprofitant la xarxa d’aigua potable del polígon industrial es pretén augmentar el nombre d’hidrants instal·lats per a poder aconseguir una millora de les condicions de protecció contra incendis conjuntes del polígon, les quals facen més atractiva la implantació d’empreses en este.

logo ivace

Historic de noticies

Últimes notícies