L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de lexercici 2024, una subvenció per import de 69.298,51 €.
El projecte subvencionat és el de MILLORA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DUQUESA D’ALMODOVAR MURO DE ALCOY, amb un cost total de 104.500,00 €. L’import subvencionat és de més del 66% del total de la inversió.
El projecte engloba l’execució d’una sèrie de millores que se centren en les actuacions següents:
DOTACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC CARRER GANDIA. Actualment no hi ha enllumenat públic al carrer Gandia, per la qual cosa es pretén dotar d’enllumenat públic la part del Carrer Gandia que recau en polígon industrial Duquessa d’Almodovar, mitjançant la instal·lació de noves lluminàries solars d’alta eficiència energètica, ja que actualment, malgrat disposar de les canalitzacions, arquetes i punts d’ancoratge de la. executades en obres anteriors, no es disposa de cap mena d’il·luminació a la zona d’actuació. Es considera que aquesta actuació és prioritària perquè una font de vandalisme és l’existència de carrers del polígon industrial sense enllumenat d’emergència.
MILLORA MEDIAMBIENTAL I AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Es pretén afavorir la implantació i utilització del cotxe elèctric a la població, i al polígon industrial específicament. Es considera que el grau de desenvolupament de les diferents tecnologies dels vehicles elèctrics fa idoni aquest moment per abordar inversions en aquesta tecnologia. Per aconseguir aquests objectius es pretén instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, situat estratègicament de manera que cobreixi les necessitats del polígon industrial.
MILLORA DE LES DOTACIONS D’INSTAL·LACIONS AL POLÍGON. El polígon industrial està dotat d’una xarxa d’aigua potable de diàmetre insuficient i molt antic al carrer Duquessa d’Almodovar. Així mateix, no es disposa de xarxa de canalitzacions per a implantació de fibra òptica al carrer Duquessa d’Almodovar. Es pretén dotar totes les empreses amb façana recaient al Carrer Duquessa d’Almodovar, de xarxa de fibra òptica i nova xarxa d’abastament d’aigua.
MILLORA DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE LES EMPRESES DEL POLÍGON INDUSTRIAL. El polígon industrial està dotat amb una xarxa d’hidrants únicament al carrer Gandia, i no es disposa de cap al carrer Duquessa d’Almodovar. Aprofitant l’execució de xarxa d’aigua potable al carrer Duquessa d’Almodovar del polígon industrial es pretén augmentar el nombre d’hidrants instal·lats per poder aconseguir una millora de les condicions de protecció contra incendis conjuntes del polígon, les quals facin més atractiva la implantació d’empreses a el mateix.
logo ivace

Historic de noticies

Últimes notícies