Hui es publica l’extracte de la Convocatòria de subvencions per minimitzar l’impacte del COVID 19, anualitat 2022.

Seran beneficiàries les pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats que compleixen els requisits següents:
• Tenir domicili fiscal al municipi de Muro de Alcoy.
• Que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals s’hagi de sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), hagi estat igual o inferior a la mitjana mensual facturada a els mateixos mesos el 2019. Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa a la sol·licitud de subvenció (annex I).
• Que figurin d’alta la Seguretat Social i l’impost d’activitats econòmiques (IAE) en data compresa en el termini de sol·licitud d’aquest ajut.
• Els treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de societats civils, en tot cas, serà la societat en què participin, la que pugui optar a la present subvenció, si compleix els requisits exigits.
• Que no es trobin sotmesos a cap de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest extrem es podrà aportar pels interessats o autoritzar a Ajuntament de Muro per a la seva consulta (annex I).
• No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari del qual hagi vençut amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy, requisit que s’ha de complir en la data de resolució de concessió d’ajudes. Aquesta dada serà comprovada pel mateix Ajuntament dofici.
• Queden excloses d’aquests ajuts les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i els ens públics; així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

Objecte.
Les subvencions regulades en aquesta convocatòria tindran com a finalitat regular els ajuts amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal a Muro de Alcoy.
2-. La concessió de les subvencions serà en règim de forma directa, segons el que estableix l’article 22.2.c de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seva gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

Quantia.
L’ajut màxim a percebre pels beneficiaris finals podrà assolir els 4.000,00 euros per sol·licitant.
Aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits a les bases seran proposades per ser resoltes favorablement mitjançant l’informe proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor, fins a esgotar el crèdit inicial disponible de la convocatòria.
En cas que el crèdit disponible, atenent al nombre de sol·licituds que compleixin els requisits per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les a totes es procedirà, de conformitat amb el que preveu l’article 22.1 de l’LGS, a causa de la excepcionalitat de la situació descrita en lobjecte daquesta convocatòria, i evitant que el criteri de la data de registre dentrada pugui causar perjudicis al col·lectiu potencialment beneficiari daquests ajuts, al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de limport global màxim destinat a la mateixa. Tot això sense perjudici del límit establert als apartats anteriors.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 43112 47900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi amb un crèdit de SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU (65.949, 00 €).

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria, és a dir, fins al 18 de juliol de 2022.

Altres dades.
Al document d’instància general s’acompanyarà l’imprès de sol·licitud (annex I) ia més la documentació següent depenent de la tipologia de despeses presentades:
• DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, o NIF.
• Document relatiu a la representació en cas que linteressat no sigui el mateix que presenta la documentació (annex II).
• Si és persona jurídica: acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, cas en què aportarà a més formulari relatiu a la representació. (annex II)
• Certificats vigents de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (TGSS) en cas de no donar autorització per a l’accés a aquestes dades per part de l’òrgan gestor (inclosa la sol·licitud annex I).
• Compte justificatiu amb la relació de despeses que justifiquen la subvenció, en model normalitzat (annex III).
• Manteniment de tercers, només en el cas de no haver-se relacionat amb anterioritat amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex IV).
• Declaració de mínimis (annex V). Només en el cas d’haver marcat a la sol·licitud (annex I) la casella d’haver estat beneficiari de subvencions subjectes a mínimis a l’exercici actual i als dos anteriors.
• Factures i documents acreditatius de pagament (d’acord amb les despeses aportades):
• La quota d”autònoms: IDC de cada mes que es presenta o resum anual i justificants del pagament.
• Despeses en concepte de lloguer mensual del local de negoci: contracte d’arrendament en vigor i justificant de pagament de les mensualitats corresponents. Al contracte de lloguer, com a arrendatari, hi ha de constar la persona sol·licitant de l’ajuda.
• Les despeses de consultoria i assessoria: factures i documentació acreditativa del pagament de les mateixes.
• Les despeses de contractes de subministrament d’energia i aigua del local de negoci: factures i documentació acreditativa del pagament de les mateixes.
• Les despeses de servei de telefonia i internet referides necessàriament a l’activitat: factures i documentació acreditativa del pagament de les mateixes.
• Les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat del local de negoci: factures i documentació acreditativa del pagament de les mateixes.
• Les despeses de contractes de manteniment d’equips afectes a l’activitat: factures i documentació acreditativa del pagament de les mateixes.
• Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició del local de negoci: contracte i justificant de pagament de les mensualitats corresponents. Ha de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de lajuda.
• Les primes dassegurances del local de negoci i/o del vehicle comercial afecte a lactivitat empresarial: contracte segur i justificant de pagament de les mensualitats corresponents. Ha de figurar com a titular la persona física/jurídica sol·licitant de lajuda.
• El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l’activitat: factures i documentació acreditativa del pagament de les mateixes.
• Les despeses d”interessos de préstecs d”adquisició de vehicles comercials afectes 100% al”activitat: contracte i justificant de pagament de les mensualitats corresponents. Ha de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de lajuda.
Amb la sol·licitud (annex I), es realitza una declaració responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:
• Complir la totalitat de la convocatòria aprovada.
• El compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
• Que la persona/entitat sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; General de Subvencions.
• Que la persona/entitat sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com més aviat millor els ajuts obtinguts amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució de la mateixa.
• Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta llei.
• No ésser deutor per resolució de reintegrament d’altres subvencions concedides.
• Que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals s’hagi de sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), hagi estat igual o inferior a la mitjana mensual facturada a els mateixos mesos el 2019.
• Donar publicitat adequada al caràcter públic del finançament de l’actuació subvencionada amb cartell que inclou la imatge institucional de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant i l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex VI).
• Haver estat o no beneficiari de subvencions subjectes a mínimis en l’exercici actual i en els dos anteriors d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. Si s’han obtingut ajuts de mínimis a més cal aportar annex V.

La tramitació tant de la sol·licitud com en general de procediment serà electrònica.
La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general a què s’adjuntarà imprès de sol·licitud (annex I)
Link sol·licitut

Extracte DECRET 2022-0732.
Annex I.
Annex II.
Annex III.
Annex IV.
Annex V.
Annex VI.

Historic de noticies