Ahir es va publicar l’extracte de la Convocatòria de subvencions per a minimitzar l’impacte de la crisi energètica, anualitat 2022.

Seran beneficiàries les pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats que complisquen els següents requisits:
1. Tindre domicili fiscal en el municipi de Muro de Alcoy.
2. Que figuren d’alta en la Seguretat Social i l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) en data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda.
3. Els treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de Societats Civils, en tot cas, serà la societat en la qual participen, la que puga optar a la present subvenció, si compleix amb els requisits exigits.
4. Que no es troben incursos en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (*AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS).
Aquest extrem es podrà aportar pels interessats o autoritzar Ajuntament de Muro per a la seua consulta (annex I).
5. No tindre deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de la qual de pagament voluntari haja vençut amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy, requisit que ha de complir-se en la data de resolució de concessió d’ajudes. Aquesta dada serà comprovada pel propi Ajuntament d’ofici.
Queden excloses d’aquestes ajudes les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i ens públics; així com les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Objecte.
1-. Les subvencions regulades en la present convocatòria tindran com a finalitat regular les ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats de la província d’Alacant, anualitat 2022.
2-. La concessió de les subvencions serà en règim de manera directa, segons el que s’estableix en l’article 22.2.c de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
L’ajuda màxima a percebre pels beneficiaris finals podrà aconseguir els 4.000,00 euros per sol·licitant.
Seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent següents:
• Energia elèctrica. En període comprès entre l’1 d’abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
• Gas. En període comprès entre l’1 d’abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
• Carburants. En període comprès entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de juny del 2022.enumerats en la base cinquena.
En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris.
Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits en les bases seran proposades per a ser resoltes favorablement mitjançant l’informe proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor, fins a esgotar el crèdit inicial disponible de la convocatòria.
En cas que el crèdit disponible, atés el nombre de sol·licituds que complisquen els requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per a atendre-les a totes es procedirà, de conformitat amb el que es preveu en article 22.1 de la LGS, a causa de l’excepcionalitat de la situació descrita en l’objecte d’aquesta convocatòria, i evitant que el criteri de la data de registre d’entrada puga causar perjudicis al col·lectiu potencialment beneficiari d’aquestes ajudes, al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l’import global màxim destinat a aquesta. Tot això sense perjudici del límit establit en els apartats anteriors.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 43300 47902 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU (65.949,00 €).

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a presentar les sol·licituds serà des del 19 fins al 28 d’octubre de 2022.

Altres dades.
Al document d’instància general s’acompanyarà l’imprés de sol·licitud (annex I) i a més la següent documentació depenent de la tipologia de despeses presentades:
– DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, o NIF.
– Document relatiu a la representació en cas que l’interessat no siga el mateix que presenta la documentació (annex II).
– Si és persona jurídica: acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas aportarà a més formulari relatiu a la representació. (annex II)
– Certificat IAE que acredita domicili fiscal i alta en període de sol·licitud de la present ajuda.
– Documentació que acredite alta en la Seguretat Social en període de sol·licitud de la present ajuda.
– Certificats vigents de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (*TGSS) en cas de no donar autorització per a l’accés a aquestes dades per part de l’òrgan gestor (inclosa en sol·licitud annex I).
– Compte justificatiu amb la relació de despeses que justifiquen la subvenció, en model normalitzat (annex III).
– Manteniment de tercers, només en el cas de no haver-se relacionat amb anterioritat amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex IV).
– Declaració de minimis (annex V). Només en el cas d’haver marcat en la sol·licitud (annex I) la casella d’haver sigut beneficiari de subvencions subjectes a minimis en l’exercici actual i en els dos anteriors.
– Factures i documents acreditatius de pagament (d’acord amb les despeses aportades):
a) Les despeses de subministrament d’energia elèctrica, en període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022: factures i documentació acreditativa del pagament d’aquestes.
b) Les despeses de gas, en període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022: factures i documentació acreditativa del pagament d’aquestes.
c) Les despeses de carburants, en període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022: factures i documentació acreditativa del pagament d’aquestes.
Amb la sol·licitud (annex I), es realitza una declaració responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:
– Complir amb la totalitat de la convocatòria aprovada.
– El compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
– Que la persona/entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari a les quals es refereix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; General de Subvencions.
– Que la persona/entitat sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d’aquesta.
– Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’acord amb el que s’estableix en l’article 11 d’aquesta llei.
– No ser deutor per resolució de reintegrament d’altres subvencions concedides.
– Donar adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l’actuació subvencionada amb cartell que inclou la imatge institucional de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant i l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex VI).
– Haver sigut o no beneficiari de subvencions subjectes a minimis en l’exercici actual i en els dos anteriors d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. Si s’han obtingut ajudes de minimis a més cal aportar annex V.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general de procediment, serà electrònica.
La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general al qual s’adjuntarà imprés de sol·licitud (annex I)
Link sol·licitud

EXTRACTE
BASES. DECRET 2022-1232.
Annex I.
Annex II.
Annex III.
Annex IV.
Annex V.
Annex VI.

Historic de noticies