Ahir es va publicar l’extracte de la Resolució 740/2022, de 23 de juny de 2022 d’acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva de les ajudes econòmiques a activitats cultural i ludicofestives en el municipi de Muro de Alcoy, anualitat 2022.

Primer. Beneficiaris.
Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les entitats i associacions que complisquen la base tercera de les bases específiques que promoguen activitats culturals ludicifestives.

• Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.
• No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
• Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en el cas que procedira.
• No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estigueren degudament garantits.
• No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Segon. Objecte.
• Les presents bases tenen per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, i dins de les ajudes previstes en la Línia 3 de les bases específiques, d’ajudes per a entitats i associacions culturals sense ànim de lucre de la població, amb la finalitat de promoure i donar suport a les accions i activitats que propicien la promoció i el foment de la cultura i les activitats ludicofestives.
• La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els principis següents::
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius..
• Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Tercer. Bases reguladores.
Ordenança Reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions cívic-socials (culturals, lúdic-festives, educatives, de benestar social, promoció i dinamització dels sectors comercials i industrials, etc) de Muro de Alcoy publicada en BOPA núm. 64 de 7 d’abril de 2021

Quart. Quantia.
La quantia podrà arribar al 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.
L’import de subvenció de calcularà d’acord amb el que estableix la base 11.3 de les bases específiques:
1. Pressupost total de les activitats que es realitzaran (només per a associacions amb seu social a Muro i àmbit d’actuació local). S’atorgaran 80 punts al pressupost més alt i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
2. Nombre de socis o habitants pedanis (per a les associacions d’àmbit supramunicipal amb seu social fora del municipi només es tindran en compte els membres/associats locals). S’atorgaran 80 punts a l’associació amb més socis acreditables i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
3. Antiguitat de l’associació. S’atorgaran 20 punts a l’associació més antiga i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
4. Treballadors/es en nòmina de l’associació. S’atorgaran 15 punts per cada treballador/a en nòmina en l’associació
5. Impacte i repercussió en el municipi de les activitats realitzades per l’associació.
– Transcendència molt alta ………… 30 punts
– Transcendència alta ………… 20 punts
– Transcendència mitjana ………… 10 punts
– Transcendència normal ………… 5 punts
6. Col·laboració acreditable de les associacions o entitats amb l’Ajuntament de Muro o amb altres associacions. No seran computables les activitats contractades o previstes de contractar per l’Ajuntament. Per cada col·laboració de l’associació o entitat en una activitat de l’Ajuntament de Muro o d’una altra associació atorgaran 2 punts.
7. Associacions amb local en propietat per a la pràctica de les seues activitats
– Associació amb local propi, no cedit per un tercer ………… 20 punts.
Les associacions amb local cedit per l’Ajuntament veuran reduïda la subvenció total un 10%, ja que s’entén que ja es genera una ajuda directa. La quantitat subvencionable passarà a repartir-se proporcionalment entre les associacions d’una mateixa línia.
8. Creació d’escoles d’aprenentatge (només per associacions amb seu social a Muro i d’àmbit local) Per cada alumne matriculat en l’escola menor de 16 anys s’atorgaran 0,5 punts.
9. Associacions l’activitat de les quals siguen declarades pels organismes competents d’interés autonòmic, nacional, etc. Per cada associació les activitats de les quals reunisquen aquests requisits… 30 punts.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 33400 48900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de cinquanta-un mil huit-cents vint-i-sis euros amb cinquanta cèntims (51.826,50 €)..

Cinqué. Termini i lloc de presentació de sol·licituds..
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general de procediment, serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general al qual s’adjuntarà imprés normalitzat de sol·licitud (annex 1) que estarà disponible en la pàgina web municipal. La sol·licitud se subscriurà per la persona que acredite la representació de l’entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret.
El termini per a presentar les sol·licituds serà d’UN MES a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Sisé. Altes dades. Conceptes subvencionables.
1. Dins dels conceptes subvencionables previstos en la base 6.1 de les bases específiques, es consideraran subvencionables les despeses corrents que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen dins del període establit en la convocatòria. En particular, se subvencionarà :
–Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.)
–Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.)
–Despeses de publicitat i informació en els mitjans de comunicació.
–Despeses corresponents a viatges i estades (excloses les despeses per menjars) quan tinguen relació directa amb les activitats subvencionades.
Al contrari, sí que quedaran previstes entre les despeses subvencionables aquelles derivades de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
–Despeses de gestoria i/o assessoria relacionades amb l’entitat o associació.
–Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials)
–Despeses d’arrendaments i manteniment de les seus socials.
–Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet)
2. No es consideraran despeses subvencionables en cap cas les que especifica en la base 6.2 de les bases específiques.
–Les despeses de béns o material inventariable, en general l’adquisició de béns destinats a la venda.
–Els interessos deutors dels comptes bancaris.
–Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
–Despeses de procediments judicials.
–Impostos personals de renda.
–Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguen deduïble, ja que si pogueren ser-ho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari haurà de justificar-lo fefaentment.
–Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
–Els derivats d’activitats que promoguen qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió

3. Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 d’octubre de 2022.

Extracte
Decret
Sol·licitud
Annexos

Historic de noticies