Hui es publica l’extracte de la Resolució 00934/2021 de 14 de juliol de 2021 d’acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva de les ajudes econòmiques a activitats de protecció de la salubritat pública en el municipi de Muro de l’Alcoi, anualitat 2021.

Beneficiaris.
Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquests ajuts les entitats que compleixin amb la base tercera de les bases específiques dins de el sector comercial i/o artesanal:
• Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupin les seves activitats principalment en el municipi.
• No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
• Estar a l’corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit a el reintegrament de subvencions passades en el cas que procedís.
• No tenir deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estiguessin degudament garantits.
• No podran tenir la condició de beneficiaris les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de Dades Nacional de subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seva veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Objecte.

1. La present convocatòria té per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de les ajudes previstes en la Línia 4 de les bases específiques, d’ajudes a associacions que realitzen activitats encaminades cap a la sensibilització de la protecció del medi ambient i dels animals, en l’àmbit urba i rural.

2. La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que estableix l’article 22.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seva gestió pels beneficiaris s’ha de fer d’acord amb els següents principis:
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
La quantia podrà arribar al 75% de les despeses presentades. En cap cas es subvencionarà import superior a les despeses presentades.

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar des del 20 de juliol de 2021.

Conceptes subvencionables.
1. Dins dels conceptes subvencionables previstos en la base 6.1 de les bases específiques, es consideraran subvencionables les despeses corrents realitzades per les beneficiàries:
–Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.)
–Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.)
–Despeses de publicitat i informació en els mitjans de comunicació.
–Despeses corresponents a viatges i estades (excloses les despeses per menjars) quan tinguen relació directa amb les activitats subvencionades.
Al contrari, sí que quedaran previstes entre les despeses subvencionables aquelles derivades de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
–Despeses de gestoria i/o assessoria relacionades amb l’entitat o associació.
–Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials)
–Despeses d’arrendaments i manteniment de les seus socials.
–Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet)

– Altres despeses vinculades a accions i activitats per al foment de la tinença responsable d’animals de companyia, benestar animal i salubritat pública.

Al contrari, no es consideraran despeses subvencionables en cap cas:
–Les despeses de béns o material inventariable, en general l’adquisició de béns destinats a la venda.
–Els interessos deutors dels comptes bancaris.
–Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
–Despeses de procediments judicials.
–Impostos personals de renda.
–Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguen deduïble, ja que si pogueren serho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari haurà de justificar-lo
fefaentment.
–Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
–Els derivats d’activitats que promoguen qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió.

Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures s’hauran d’ajustar als requisits que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. En cap cas s’admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma. De les factures i documents ha de deduir-se de forma indubtable que es relacionen directament amb l’activitat subvencionada.
L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presenti els documents originals objecte de justificació de la subvenció.
No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI i la resta d’impostos i taxes.
L’IVA serà subvencionable si l’entitat està exempta d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit i el R.D. 1624/1992, de 29 de desembre, que aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
S’acceptaran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors les transferències bancàries que acreditin cada despesa.
Es consideraran objecte de suport les actuacions realitzades des del 1 de gener de 2021 fins el 31 d’octubre de 2021.

Justificació de la subvenció.
Les justificacions es faran efectives després de presentar al Registre de l’Ajuntament l’annex 10 juntament amb factures i justificants de les despeses realitzades així com a justificants de pagament dels mateixos en l’exercici de l’activitat o activitats subvencionades i compresos entre l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’octubre de 2021. S’haurà de justificar import pel total de la subvenció concedida.
El termini de presentació de la documentació de justificació serà el comprès entre la notificació de la subvenció concedida i el 31 d’octubre de 2021.

2021_008403

20210714_Resolució_DECRETO 2021-0934 [20210705_Resolució_Decret d’Alcaldia.A_SUBVENCIONES L4]

2021_Anexos 1 CONVOCATORIA L 4

2021_Anexos 2-10 CONVOCATORIA L 4

 

 

Historic de noticies