Avuí s’ha publicat l’extracte de la Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva a activitats de promoció i dinamització del sector comercial i industrial en el municipi de Muro de Alcoy, Anualitat 2023.
Podran ser beneficiaris de les subvencions que ací es convoquen totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre dins de l’àmbit i sectors als quals es refereix la present convocatòria, sector comercial, hostaleria i industrial de la localitat, i que hauran de complir preceptivament els següents requisits:
• Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.
• Excepcionalment, es podrà subvencionar associacions benèfiques que estant inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de Muro, l’àmbit principal de les quals d’actuació no siga aquesta població. Per a això, les seues accions han de repercutir sobre un important nombre de persones empadronades en la població, o que la seua seu social radique a Muro i la seua junta directiva i majoria d’associats estiga composta majoritàriament per personal empadronat en el municipi.
• No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
• Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en cas que procedira.
• No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquestes estigueren degudament garantides.
• No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Objecte.
• La present convocatòria té per objecte regular la concessió en concurrència competitiva de les subvencions contemplades en la Línia 5 de les bases específiques, d’ajudes per a associacions professionals per a la promoció i dinamització del sector comercial i industrial de la localitat, anualitat 2023.
• La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:
-Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
-Eficàcia en el compliment dels objectius.
-Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
La quantia podrà aconseguir el 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.
L’import de subvenció de calcularà, d’acord amb el que estableix la base 11.5 de les bases específiques, de la següent:
1. Pressupost total de les activitats que es realitzaran. S’atorgaran 80 punts al pressupost més alt i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
2. Nombre de socis (per a les associacions d’àmbit supramunicipal o amb seu social fora del municipi només es tindran en compte els membres/associats locals).S’atorgaran 30 punts a l’associació amb més socis acreditables i de manera proporcional s’establiran els punts de les altres associacions.
3. Antiguitat de l’associació. S’atorgaran 20 punts a l’associació més antiga i de manera proporcional s’establiran els punts de les altres associacions.
4. Treballadors/as en nòmina de l’associació (només per a associacions amb seu social a Muro i àmbit d’actuació local). S’atorgaran 15 punts per cada treballador/a en nòmina en l’associació
5. Impacte i repercussió en el municipi de les activitats realitzades per l’associació.
– Transcendència molt alta ………… 25 punts
– Transcendència alta ………… 15 punts
– Transcendència mitjana ………… 8 punts
– Transcendència normal ………… 4 punts
6. Col·laboració acreditable de les associacions o entitats amb l’Ajuntament de Muro o amb altres associacions. No seran computables les activitats contractades o previstes de contractar per l’Ajuntament. Per cada col·laboració de l’associació o entitat en una activitat de l’Ajuntament de Muro o amb una altra associació atorgaran 2 punts.
7. Associacions amb local en propietat per a la pràctica de les seues activitats
– Associació amb local propi, no cedit per un tercer ………… 15 punts.
Les associacions amb local cedit per l’Ajuntament, veuran reduïda la subvenció total un 10%, ja que s’entén que ja es genera una ajuda directa. La quantitat subvencionable passarà a repartir-se proporcionalment entre les associacions d’una mateixa línia.
8. Realització d’activitats generadores d’actuacions sostenibles.
– Activitats i/o accions vinculades amb l’impuls de la informatització/ digitalització. Per cada activitat ………… 5 punts.
– Activitats vinculades amb la protecció del medi ambient i estalvi energètic. Per cada activitat ………… 5 punts.
– Activitats indubtablement de proximitat i amb la participació de la majoria d’associats. Per cada activitat ………… 2 punts.

Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 43300 47902 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de TRES MIL EUROS (3.000,00 €).

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a presentar les sol·licituds serà des de l’1 fins al 30 de juny de 2023.

Altres dades. Conceptes subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables aquells que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen dins del període establit en la convocatòria. En particular, se subvencionarà:
– Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.).
– Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.).
– Despeses de publicitat i informació en els mitjans de comunicació.
– Despeses corresponents a viatges i estades (exclosos les despeses per menjars) quan tinguen relació directa amb les activitats subvencionades.
Per contra, sí que quedaran previstos entre les despeses subvencionables aquells derivats de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
– Despeses de gestoria i/o assessoria relacionats amb l’entitat o associació.
– Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials).
– Despeses d’arrendaments i manteniment de les seus socials.
– Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet).
Per contra, no es consideraran despeses subvencionables en cap cas:
– Les despeses de béns o material inventariable, en general l’adquisició de béns destinats a la venda.
– Els interessos deutors dels comptes bancaris.
– Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
– Despeses de procediments judicials.
– Impostos personals de renda.
– Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguen deduïble, ja que si pogueren ser-ho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari haurà de justificar-lo fefaentment.
– Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
– Els derivats d’activitats que promoguen qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió.

Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades entre l’1 de novembre de 2022 fins al 31 d’octubre de 2023.
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general de procediment, serà electrònica.
La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general al qual s’adjuntarà imprés de sol·licitud (annex I)
Link sol·licitud
Extracte DECRET 2023-0768.
Extracte bases
Decret Bases
Annex 1 (Sol·licitud)
Documents.

Historic de noticies