De conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ASSOCIACIONS CIVICOSOCIALS DE QUALSEVOL TIPUS (CULTURALS, BENÈFIQUES, LUDICOFESTIVES, JUVENILS, EDUCATIVES, ETC.) ANUALITAT 2020, es demana l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en la pàgina web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa Promoure l’associacionisme en la població.
Necessitat i oportunitat de la seua aprovació Fomentar l’associacionisme en tots els seus vessants i les seues activitats.
Objectius de la norma Regular el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions civicosocials de qualsevol tipus (culturals, benèfiques, ludicofestives, juvenils, educatives, etc.) per a l’anualitat 2020.
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores Sense determinar

Historic de noticies