De conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE MURO DE ALCOY, es demana l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de publicació del present anunci en la pàgina web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa Facilitar la pràctica esportiva
Necessitat i oportunitat de la seua aprovació D’acord amb l’ordenança, es fomenta l’esport local.
Objectius de la norma Regular el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als clubs i entitats esportius de Muro per l’exercici de les seues activitats esportives.
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores Sense determinar

Historic de noticies