Destinades a les persones que tinguen domicili al municipi de Muro de Alcoy (Només es concedirà una ajuda per unitat de convivència).
Tindran la consideració d’unitat de convivència totes les persones que convisquin al mateix domicili que el/la sol·licitant.
Les ajudes ascendeixen a dos-cents cinquanta euros (250,00 €) i es lliuraran pel criteri de MENOR RENDA CAPITA DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA.
Com a mínim es concediran 264 ajudes.
La sol·licitud d’ajuda es presentarà mitjançant imprès normalitzat de sol·licitud i es presentarà al Registre General de l’Ajuntament o per algun dels procediments previstos a la Llei. De la mateixa manera es podran presentar les sol·licituds a l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (Castell) .
El termini per presentar les sol·licituds PREVIST serà des del 5 de desembre fins al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos.
Se subvencionarà la despesa en pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats l’activitat econòmica de les quals es trobe ubicada a Muro de Alcoy i que s’hagin adherit a les ajudes Bo-consum amb la Diputació 2022. (ESTABLIMENTS ADHERITS).
Les dates de les despeses i els justificants admesos com a subvencionables hauran d’estar realitzats i abonats des de l’1 de novembre de 2022 fins el dia 16 de desembre de 2022.
BASES
Més info: adl@vilademuro.net. 965532072.

DOCUMENTS OBLIGATORIS A PRESENTAR:
– DNI SOL·LICITANT
– SOL·LICITUD BONO CONSUM
MANTENIMENT DE TERCERS (ANNEX II) (dades domiciliació bancària, on s’ingressarà l’ajuda en cas de resultar beneficiari. Aquest document ha de portar el segell d’entitat financera o se’n podrà prescindir si s’aporta certificat de l’entitat sobre la pròpia compte.)
– FACTURES/FACTURES SIMPLIFICADES (Factura/es i/o factura/s simplificades amb el nom i DNI/NIE de la persona sol·licitant (amb anotació de «Pagat», segell d’establiment o signatura)(justificant transferència NOMÉS per a factures amb algun producte unitari amb un valor superior a de 300,00 €)
Les FACTURES han de ser d’ESTABLIMENTS ADHERITS.

Historic de noticies