Destinades a les persones que tinguin domicili al municipi de Muro de Alcoy (Només es concedirà una ajuda per unitat de convivència).
Tindran la consideració d’unitat de convivència totes les persones que convisquin al mateix domicili que el/la sol·licitant.
Les ajudes ascendeixen a sis-cents (600,00 €) euros.
La sol·licitud d’ajuda es presentarà mitjançant imprès normalitzat de sol·licitud i es presentarà al Registre General de l’Ajuntament o per algun dels procediments previstos a la Llei.
El termini per presentar les sol·licituds serà des del 30 de juliol fins al 31 d’agost de 2022, ambdós inclosos.
Se subvencionarà la despesa en pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats l’activitat econòmica de les quals es trobe ubicada a Muro de Alcoy i que s’hagin adherit a les ajudes Bo-consum amb la Diputació 2022. (Es facilitarà el llistat d’establiments adherits a la campanya).
Les dates de les despeses i els justificants admesos com a subvencionables hauran d’estar realitzats i abonats des del dia de la concessió d’ajut i el 31 d’octubre de 2022.
Més info: adl@vilademuro.net. 965532072.

BASES
SOL·LICITUT
MANTENIMENT DE TERCERS
COMPTE JUSTIFICATIU (NOMÉS EN CAS DE SER BENEFICIARI I PER JUSTIFICAR AJUDA)

Historic de noticies