L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de lExcma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2022, les subvencions següents:
Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials. Subvenció per import de 7.000,00 € per a “IL·LUMINACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LES FESTES DE NADAL 2021-REIS 2022” l’import total del qual ascendeix a 20.973,22 €. L’ajut ascendeix a més del 33% del pressupost i al màxim de subvenció possible.
Línia 2.- Pla de modernització de mercats municipals. Subvenció per import de 8.000,00 € per a “CANVI PORTES MERCAT 2022” l’import total del qual ascendeix a 10.633,72 €. L’ajut ascendeix a més del 75% del pressupost i al màxim de subvenció possible.
Línia 3.- Promoció Econòmica. Subvenció per import de 2.700,00 € per a “PROMOCIÓ MUR 2022” l’import total del qual ascendeix a 3.000,00 €. L’ajut ascendeix al 90% del pressupost i al màxim de subvenció possible.
Línia 4.- Foment de l’Agricultura i el sosteniment del medi rural. Subvenció per import de 3.000,00 € per a “Esbrossament o neteja de marges i poda d’arbrat en marges de camins i accessos a zones rurals o agrícoles de titularitat municipal.” l’import total del qual ascendeix a 3.630,00 €. L’ajut ascendeix al 90% del pressupost i al màxim de subvenció possible.
Línia 5.- Horts urbans municipals – Despesa corrent. Subvenció per import de 2.430,00 € per a “HORTS SOLIDARIS 2022” l’import total del qual ascendeix a 2.700,00 €. L’ajut ascendeix al 90% del pressupost i al màxim de subvenció possible.

Historic de noticies