Les ajudes Bono-consum amb la Diputació 2022 es gestionen directament per l’ajuntament de Muro a través dels establiments adherits a la campanya.
Els establiments que es vulguin adherir han de complir els requisits següents:
– Ser pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats l’activitat econòmica de les quals es trobe ubicada a Muro de Alcoy.
– Aquest dau d’alta al cens d’activitats econòmica (IAE) en el període de sol·licitud d’aquest ajut en algun dels epigrafs continguts a l’annex.
– Sol·licitar l’adhesió en el període de sol·licitud d’aquest ajut.
La sol·licitud d’adhesió a la campanya d’ajudes Bo-consum amb la Diputació 2022 es realitzarà de manera electrònica (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general a la qual s’adjuntarà imprès d’adhesió que subscriurà l’interessat /a i es presentarà pel mateix o per aquella persona a qui dautorització (annex IV o annex V per a associacions).

BASES
SOL·LICITUD INDIVIDUAL
SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ

Historic de noticies