La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per al 2021 de les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interès cultural de la Comunitat Valenciana, una subvenció per import de 12.236,68 € per a la redacció del catàleg de proteccions de béns immobles, secció patrimoni cultural a Muro de Alcoy, amb un pressupost de 17.480,97 €.

Historic de noticies