La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per al foment del valencià a l’àmbit municipal, anualitat 2023, una subvenció per import de 28.760,85 € per al funcionament de l’oficina municipal de promoció de l’ús del Valencià (OMPUV-AVIVA) i per a la realització de diferents activitats.

Historic de noticies