L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la Província d’Alacant per a la realització activitats en matèria de joventut en l’anualitat 2022, una subvenció per import de 2.056,59 € per al projecte “HOLA VIDA 22” amb pressupost de quatre mil tres-cents noranta-set euros amb noranta-cinc cèntims d’euro (4.397,95 €). La subvenció puja a més del 46% de la despesa total.

Historic de noticies