L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (E.A.T.I.M.) de la Província d’Alacant per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives, anualitat 2022, una subvenció per import de 1.341,52 € per a ”Tallers per a la prevenció de conductes addictives, Muro de Alcoy 2022” amb una despesa prevista de dos mil nou-cents euros (2.900,00 €). La subvenció puja a més del 46% de la despesa total.

Historic de noticies