L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de concessió d’ajudes per a conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2023, una subvenció per import de 18.787,20 € per a les actuacions contingudes a la MEMÒRIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DE L’EXMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS A MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT ANUALITAT 2023”. La subvenció ascendeix a més del 86% del pressupost.

Historic de noticies