La Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins el Decret 64/2021, del Consell, de 14 de maig, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes extraordinàries a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per pal·liar els efectes de la Covid-19, una ajuda per import de 78,45 € per a la memòria presentada en document normalitzat per l’AEDL per a un total de despesa realitzada per import de 36.178,27 €.

Historic de noticies