LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2022, una subvenció per import de 251.354,40 € per al projecte Murocupa’t 6 per a 10 alumnes treballadors per al següent itinerari i certificats de professionalitat AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYES (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES.
Persones destinatàries
1. Les persones destinatàries d’aquest programa han de complir els requisits mínims següents:
a) Tenir 18 anys o més.
b) Ser demandants docupació, registrades en un servei públic docupació.
c) Ser aturades no ocupades o persones ocupades registrades en millora de feina.
d) Complir els requisits establerts a la normativa aplicable per formalitzar un CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE.
e) Complir els requisits establerts a l’art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat per accedir a les accions formatives.
2. Amb caràcter general, i sempre que compleixin els requisits mínims exigits, tindran prioritat per participar al programa:
a) Dones
b) Persones més grans de 45 anys.
c) Persones amb baixa qualificació.
d) Persones a l’atur de llarga durada.
e) Dones víctimes de violència de gènere.
f) Persones en situació o risc dexclusió social.
g) Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
h) Persones trans.
i) Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana dinclusió.
DURADA: Un ANY (de 30/12/2022 a 29/12/2023)
SALARI
100% SMI = 1.000,00 €/mes brut
CONTRACTE
Contracte de FORMACIÓ I APRENENTATGE.

Historic de noticies