L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions per a inversions en zones verdes de titularitat municipal a executar per la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021, per al projecte contingut en el document descriptiu de l’actuació: PLAÇA LES ESCOLES. L’ajuda arriba als 45.000,00 € i no és dinerària. L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant s’encarregarà de l’execució de les actuacions incloent la contractació i direcció de les obres necessàries així com la coordinació de seguretat i salut.

Historic de noticies