L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit, provisionalment, a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la provincia d’Alacant per a la rehabilitació de monuments i patrimoni de titularitat municipal i esglésies, anualitat 2023, una subvenció per un import total de 25.547,64 €, per a la rehabilitació de la coberta de l’església de La Nostra Senyora de Gràcia de Benàmer.
En concret s’ha concedit:
22.673,89 € de subvenció per a les obres
2.873,75 € de subvenció per a honoraris d’arquitecte.
Aquesta ajuda ascendeix al 95% del total de la despesa pressupostada.

Historic de noticies