LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de el programa mixt d’ocupació-formació «Tallers d’ocupació», a càrrec de l’exercici pressupostari 2021, una subvenció per import de 241.358,40 € per al projecte denominat “Murocupa’t 5”, per a 10 alumnes treballadors per l’itinerari i certificats de professionalitat AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYES (Certificat de professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de professionalitat nivell 2). Inici previst el 30 de desembre de 2021. Encara no està previst el calendari de selecció del PDDA i de l’alumnat/treballador.

Historic de noticies

Últimes notícies