LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de el programa mixt d’ocupació-formació «Tallers d’ocupació», a càrrec de l’exercici pressupostari 2021, una subvenció per import de 241.358,40 € per el projecte “TE MUROCUPA’T 5” per a un itinerari, 10 alumnes treballadors, i els següents certificats de professionalitat: AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYES (Certificat de professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de professionalitat nivell 2). La despesa total de el projecte ascendeix a 265.203,83 €.
      

Historic de noticies

Últimes notícies