L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes als municipis i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives: PLA +ESPORT 2022, una subvenció per import de 56.256,00 € per a obres contingudes en la “MEMÒRIA VALORADA PER A IMPLANTACIÓ DE MILLORES EN EL TRINQUET DE MURO DE ALCOY”. L’ajuda ascendeix al màxim possible.

Historic de noticies