Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023.

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023, una subvenció per import de 165.516,80 €.

El projecte subvencionat és el de Millores d’Infraestructures en l’Avinguda el Ferrocarril en el Polígon Industrial El Pi de Muro de Alcoy, amb un cost total de 589.898,61 €. L’import subvencionat és del 28% de l’aportació municipal.

Característiques tècniques del projecte:
El projecte se centra en la millora substancial del drenatge del polígon que per manca de xarxa separativa i elements de drenatge superficial, no permet drenar les aigües pluvials i passen, majoritàriament a la zona baixa del municipi, creant problemes i desperfectes, així mateix, gran part del polígon evacua les aigües pluvials directament a la xarxa de sanejament. Les millores en el drenatge superficial de la zona alta del polígon suposen el gruix de l’actuació i s’executaran els elements de drenatge següents:
-Execució d’un Nou Col·lector de Pluvials DN800-630 que connectarà amb la xarxa existent amb una longitud aproximada de 200 mi preparat per a la seva ampliació futura.
-Renovació i ampliació del tram final del Col·lector existent passant al seu tram previ a l’abocament de DN800 a DN1000 (en PVC Corrugat) en una longitud de 74 m que permetrà en un futur ampliar la xarxa connectant nous ramals provinents de la zona alta de la Carrer Fontanelletes i el Camí de la Quebrantada, així com l’ampliació completa del tram nou de l’Avinguda del Ferrocarril fins a la seva intersecció amb el Carrer Francisco Laporta.
-Execució de 21 nous embornals adossats als límits del vial que permetran desconnectar els existents que estan connectats a la xarxa de sanejament i la seva connexió a la nova xarxa de pluvials mitjançant l’execució d’11 nous pous de registre. En aquest sentit, es preveu l’execució de 213 m de connexions mitjançant tubs de PVC Corrugat DN250.
-Execució de 74 m d’embornals curta aigües de dimensions interiors 1,00 x 0,58 x 0’665 m ubicats a diferents punts del polígon i connectats a col·lectors de pluvials. Connexió dels embornals correguts a pous de registre de pluvials mitjançant ramals de PVC Corrugat DN315 i amb una longitud aproximada a executar de 77 m.
Amb aquesta actuació principal es preveu desfogar el cabal de pluvials que actualment desguasse a la zona baixa del poble i permetrà captar les aigües de la següent zona del polígon permetent millorar considerablement el drenatge superficial íntegre del polígon i la seva capacitat d’ampliació futura mitjançant un estudi detallat de cotes, topografia i hidrologia.
La zona dactuació principal, afectada superficialment per lexecució del col·lector de pluvials es beneficiarà amb lexecució dels següents elements:
-Creació de 2 passos de vianants accessibles a l’inici i final del tram permetent un itinerari accessible per als usuaris de la zona i les persones de mobilitat reduïda. A més, s’implantaran senyals verticals solars per avisar de la presència de passos de vianants. Actualment el tram d’estudi no disposa de passos de vianants.
-Execució d’aproximadament 500 m de marques vials contínues i discontínues i marcat de fletxes i inscripcions per a la delimitació correctament de places d’aparcament, zones de parada, zones de trànsit i de parada.
-Instal·lació a la mitjana de 5 unitats d’enllumenat públic solar d’alta eficiència híbrid amb possibilitat de connexió a xarxa elèctrica disminuint el consum elèctric del polígon i servint de referència per a la seva instal·lació futura en nous trams a renovar.
-Repavimentació d’aproximadament 3974 m² de nou paviment asfàltic en renovació de la capa de rodolament per al posterior pintat mitjançant senyalització horitzontal.
-Renovació íntegra de les mitjanes mitjançant la instal·lació de gespa artificial i renovació de jardineres amb el replantat de noves espècies arbustives i/o arbres que permetin dotar dintegració paisatgístiques al tram objecte del projecte. Es preveu l’execució de 253 m2 de renovació i l’adequació completa de 8 jardineres.
-Instal·lació de marquesines solars per a càrrega de vehicles elèctrics.

Historic de noticies