L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2021, una subvenció per import de 4.198,70 € per a actuacions tendents a controlar la proliferació de simúlids i culícids. L’ajuda és del 100% del pressupost.

Historic de noticies