INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES D’ALMENYS TRENTA ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS), PROGRAMA EXPLUS 2022, ANUALITAT 2022.

ÉS UNA PREVISIÓ INICIAL, PENDENT DE SI ES CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ I EN QUÈ QUANTIA.

Vista la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2022 el Programa d’incentius a la contractació de persones aturades d’almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència plus), Programa EXPLUS 2022, publicats en DOGV núm. 9291 de 4 de març de 2022, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les següents previsions de contractació :

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:

Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones aturades d’almenys 30 anys, que figurin inscrites com a demandants d’ocupació als Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran de durada determinada de 12 mesos a jornada completa.

Concedida subvenció per import de 70.514,42 €.

LLOCS de treball a contractar:

GRUP C2 (grup cotització 8)
– 2 Oficial Oficis Jardineria.

Historic de noticies