INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMCUJU -, ANUALITAT 2019.
Vista la Resolució de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2019 el programa d’incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, tenint una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2. S’entendrà que la persona jove té una qualificació professional en els termes establits en l’apartat anterior quan es trobe en possessió d’alguna de les titulacions següents:
a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
b) Grau universitari.
c) Estudis de postgrau universitari.
d) Doctorat.
e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.
f)  Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.
g) Certificat de professionalitat.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d’una duració determinada de 12 mesos a jornada completa i mitjançant la modalitat de pràctiques.

LLOCS de treball a contratar: 3.

GRUP C1 (grup cotització 5)
– 2 administratius/ves, coneixements d’informàtica, processador de textos i de full de càlcul. Amb la titulació habilitant per a poder fer contracte en pràctiques.

ACTA DE BAREMACIÓ

1 (grup cotització 3)
– 1 tècnic en Animació Sociocultural o asimilat. Amb la titulació habilitant per a poder fer contracte en pràctiques.
ACTA DE BAREMACIÓ

 

Historic de noticies