Avui es publica l’extracte de la Resolució 2022-1309 de 28 d’octubre de 2022 d’acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva a activitats de promoció i dinamització del sector comercial i industrial al municipi de Muro de Alcoy, anualitat 2022.

Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris de les subvencions que aquí es convoquen totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre dins de l’àmbit i sectors a què es refereix aquesta convocatòria, sector comercial i industrial de la localitat, i que hauran de complir preceptivament els requisits següents:
• Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupin les seves activitats principalment al municipi.
• Excepcionalment, es podrà subvencionar associacions benèfiques que estan inscrites al Registre Municipal d’Associacions de Mur, l’àmbit principal d’actuació de les quals no sigui aquesta població. Per això, les seves accions han de repercutir sobre un important nombre de persones empadronades a la població, o que la seva seu social radiqui a Muro i la seva junta directiva i majoria d’associats estigui composta majoritàriament per personal empadronat al municipi.
• No haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
• Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en cas que escaigués.
• No tenir deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estiguessin degudament garantits.
• No podran tenir la condició de beneficiaris les entitats en què concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a efectes de comprovar-ne la veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Objecte.
La present convocatòria té per objecte regular la concessió en concurrència competitiva de les subvencions previstes a la Línia 5 de les bases específiques, dajuts per a associacions professionals per a la promoció i dinamització del sector comercial i industrial de la localitat, anualitat 2022.
La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que estableix l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seva gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els principis següents:
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

Quantia.
La quantia podrà assolir el 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà un import superior a les despeses presentades.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançaran a càrrec de la partida pressupostària 43120 48900 habilitada a aquest efecte al Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi amb un crèdit de TRES MIL EUROS (3.000,00 €).

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar del 2 de novembre de 2022.

Conceptes subvencionables.
1. Es consideraran despeses subvencionables aquelles que, de forma indubtable, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin dins del període establert a la convocatòria. En particular, se subvencionarà:
• Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.).
• Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.).
• Despeses de publicitat i informació als mitjans de comunicació.
• Despeses corresponents a viatges i estades (excloses les despeses per menjars) quan tinguin relació directa amb les activitats subvencionades.
• Per contra, sí que quedaran previstes entre les despeses subvencionables les derivades de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
• Despeses de gestoria i/o assessoria relacionades amb l’entitat o l’associació.
• Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials).
• Despeses d”arrendaments i manteniment de les seus socials.
• Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet).
2. Per contra, no es consideraran despeses subvencionables en cap cas:
• Les despeses de béns o material inventariable, generalment l’adquisició de béns destinats a la venda.
• Els interessos deutors dels comptes bancaris.
• Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
• Despeses de procediments judicials.
• Impostos personals de renda.
• Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguin deduïbles, ja que si poguessin ser-ho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari ho haurà de justificar fefaentment.
• Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
• Els derivats d’activitats que promoguin qualsevol mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió.
3. Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 d’octubre de 2022.

Justificació de la subvenció.
Les justificacions es faran efectives després de presentar al Registre de l’Ajuntament l’annex 10 juntament amb factures i justificants de les despeses realitzades així com justificants del pagament de les mateixes en l’exercici de l’activitat o activitats subvencionades i compresos entre l’1 de gener de 2022 fins al 31 d’octubre del 2022.
El termini de presentació de la documentació de justificació serà fins al 30 de novembre del 2022.
BASES
EXTRACTE
DECRET
SOL·LICITUD
DOCUMENTS

Historic de noticies