El passat dimecres 31 de maig es va publicar  la convocatòria de concurrència competitiva de la linia 1 de Benestar Social

Primer. Beneficiaris:
Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les entitats que complisquen amb la base tercera de les bases específiques dins del sector de serveis socials:

• Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.
• Excepcionalment, es podrà subvencionar a associacions d’educació especial i/o benèfiques que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de Muro, i que el seu àmbit principal d’actuació no siga en aquesta població. Per a això, les seues accions han de repercutir sobre un important nombre de persones empadronades en la població, o que la seua seu social estiga a Muro i la seua junta directiva i la majoria d’associats estiga composta majoritàriament per personal empadronat en el municipi.
• No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
• Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en el cas que procedira.
• No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estigueren degudament garantits.
• No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Segon. Objecte:
• Les presents bases tenen per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, i dins de les ajudes contemplades en la Línia 1 de les bases específiques, d’ajudes per a associacions que realitzen activitats per a fomentar la participació social de les persones així com el suport a col·lectius específics de la població.
• La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Tercer. Bases reguladores:
Ordenança Reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions cívic-socials (culturals, lúdic-festives, educatives, de benestar social, promoció i dinamització dels sectors comercials i industrials, etc) de Muro de Alcoy publicada en *BOPA núm. 64 de 7 d’abril de 2021.

Quart. Quantia:
La quantia podrà aconseguir el 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.
L’import de subvenció de calcularà d’acord amb el que estableix la base 11.1 de les bases específiques:
1. Pressupost global de l’associació o entitat (només per a associacions amb seu social a Muro i àmbit d’actuació local)
– S’atorgaran 80 punts al pressupost més alt i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
2. Nombre de socis (per a les associacions d’àmbit supramunicipal o amb seu social fora del municipi només es tindran en compte els afiliats locals)
– S’atorgaran 40 punts a l’associació amb més socis acreditables i de manera proporcional s’establiran els punts de les altres associacions.
3. Antiguitat de l’associació (només per a associacions amb seu social a Muro àmbit d’actuació local).
– S’atorgaran 20 punts a l’associació més antiga i de manera proporcional s’establiran els punts de les altres associacions.
4. Treballadors/as en nòmina en l’associació (només per a associacions amb seu social a Muro i àmbit d’actuació local)
– S’atorgaran 15 punts per cada treballador/a en nòmina en l’associació.
5. Destinataris majoritaris dels activitats (en el cas que una associació puga tindre més d’un grup de destinataris només se li puntuarà la de major rang)
– Malalts o persones dependents…………………………………………..20 punts
– Grups de persones majors……………………………………………………15 punts
– Col·lectius desfavorits, en risc d’exclusió i immigrants…..10 punts
– Joves i la resta de col·lectius………………………………………………….5 punts
6. Impacte i repercussió en el municipi de les activitats realitzades per l’associació.
– Transcendència molt alta…………………………..30 punts
– Transcendència alta…………………………………..20 punts
– Transcendència mitjana……………………………….10 punts
– Transcendència normal……………………………….5 punts.
7. Col·laboració acreditable de les associacions o entitats amb l’Ajuntament de Muro o amb altres associacions. No seran computables les activitats contractades o previstes per a contractar per l’Ajuntament.
– Per cada col·laboració de l’associació o entitat en una activitat de l’Ajuntament de Muro o d’una altra associació s’atorgaran 2 punts.
8. Associacions amb local en propietat per a la pràctica de les seues activitats (només per a les entitats amb seu social principal a Muro i àmbit d’actuació local)
– Associació amb local propi, no cedit per un tercer…………………..20 punts.
Les associacions amb local cedit per l’Ajuntament veuran reduïda la subvenció total un 10%, ja que s’entén que ja es genera una ajuda directa. Aquesta minoració en la quantitat subvencionable passarà a repartir-se proporcionalment entre les associacions d’una mateixa línia.
9. Associacions amb finalitats declarats d’utilitat pública.
– Associacions amb seu a Muro i àmbit d’actuació local…………..30 punts
– Associacions amb seu a Muro i àmbit d’actuació supramunicipal…15 punts

Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 23100 48900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de trenta-set mil sis-cents quaranta euros (37.640 €).

Cinqué. Forma i termini de presentació de sol·licituds:
• L’inici del procediment es realitzarà mitjançant Resolució de l’Alcaldia a la qual se li haurà de donar la publicitat prevista en l’acord seté d’aquesta convocatòria.
• La tramitació tant de la sol·licitud, com en general de procediment, serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general al qual s’adjuntarà imprés normalitzat de sol·licitud (annex 1) que estarà disponible en la web municipal. La sol·licitud se subscriurà per la persona que acredite la representació de l’entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret.
• De conformitat amb l’article 14 de l’esmenada Llei, en tot cas, es troben obligades a relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics, entre altres:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
A aquest efecte s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada. De no disposar de signatura electrònica avançada, podrà acudir-se a la representació a través d’una altra persona que si dispose d’ella, acreditant la representació en document facilitat en la presenta convocatòria. (annex III) Per a la identificació de l’usuari en aquesta Seu, l’Ajuntament de Muro de Alcoy admet les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve:
– Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s’admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per *ACCV i segells electrònics emesos per *FNMT. La llista d’autoritats admeses per a la identificació electrònica d’entitats i empreses s’anirà actualitzant gradualment.
– Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.
• El termini per a presentar les sol·licituds serà d’UN MES a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Els documents que poden descarregar-se són:

Historic de noticies