CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT I L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOI, PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN ELS EXERCICIS 2022-2024. ANUALITAT 2023.

L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI MITJANÇANT CONTRACTE PROGRAMA DISPOSA D’UNA SUBVENCIÓ DE 276.310,56€ QUE L’OBJECTE ÉS EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER BÀSIC.

– SIGNADA UNA ADDENDA PER LA QUAL PUJA L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ A 295.837,56€

Historic de noticies