El dimarts 27 de juny de 2023 es va publicar al BOP la convocatòria de concurrència competitiva de la linia 4: SALUBRITAT PÚBLICA:

Primer. Beneficiaris:

Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les entitats que complisquen amb la base tercera de les bases específiques del foment d’activitats de millora educativa sempre que no es tracten d’activitats de caràcter docent previstes en programes d’ensenyament reglat.

Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.

No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.

Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en el cas que procedira.

No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estigueren degudament garantits.

No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Segon. Objecte:

Les presents bases tenen per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, i dins de les ajudes contemplades en la Línia 4 de les bases específiques, d’ajudes per a associacions que realitzen activitats encaminades cap a la sensibilització de la protecció del medi ambient i dels animals, en l’àmbit urbà i rural.

La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:

a. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b .Eficàcia en el compliment dels objectius.

c. Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.


Tercer. Bases reguladores:

Ordenança Reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions cívic-socials (culturals, lúdic-festives, educatives, de benestar social, promoció i dinamització dels sectors comercials i industrials, etc) de Muro d’Alcoi publicada en *BOPA núm. 64 de 7 d’abril de 2021.


Quart. Quantia:

La quantia podrà aconseguir el 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.

L’import de subvenció de calcularà d’acord amb el que estableix la base 11.5 de les bases específiques:

1. Pressupost total de les activitats que es realitzaran. S’atorgaran 80 punts al pressupost més alt i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.

2. Nombre de socis. S’atorgaran 30 punts a l’associació amb més socis acreditables i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.

3. Antiguitat de l’associació. S’atorgaran 20 punts a l’associació més antiga i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.

4. Treballadors/as en nòmina de l’associació. S’atorgaran 15 punts per cada treballador/a en nòmina en l’associació.

5. Impacte i repercussió en el municipi de les activitats realitzades per l’associació.
– Transcendència molt alta…………25 punts

– Transcendència alta …………15 punts

– Transcendència mitjana…………8 punts

– Transcendència normal…………4 punts

6. Col·laboració acreditable de les associacions o entitats amb l’Ajuntament de Muro o amb altres associacions. No seran computables les activitats contractades o previstes de contractar per l’Ajuntament. Per cada col·laboració de l’associació o entitat en una activitat de l’Ajuntament de Muro o d’una altra associació atorgaran 2 punts.

7. Associacions amb local en propietat per a la pràctica de les seues activitats

– Associació amb local propi, no cedit per un tercer …………15 punts.

Les associacions amb local cedit per l’Ajuntament, veuran reduïda la subvenció total un 10%, ja que s’entén que ja es genera una ajuda directa. Quantitat subvencionable passarà a repartir-se proporcionalment entre les associacions d’una mateixa línia.

8. Realització d’activitats generadores d’actuacions sostenibles.

– Activitats i/o accions vinculades amb l’impuls de la informatització/ digitalització. Per cada activitat …………5 punts.

– Activitats vinculades amb la protecció del medi ambient i estalvi energètic. Per cada activitat ………………………….5 punts.

– Activitats indubtablement de proximitat i amb la participació de la majoria d’associats. Per cada activitat …………….2 punts.

Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 31100-48900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi amb un crèdit de MIL EUROS (1.000,00 €).

Cinqué. Forma i termini de presentació de sol·licituds:

L’inici del procediment es realitzarà mitjançant Resolució de l’Alcaldia a la qual se li haurà de donar la publicitat prevista en l’acord seté d’aquesta convocatòria.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general de procediment, serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general al qual s’adjuntarà imprés normalitzat de sol·licitud (annex 1) que estarà disponible en la web municipal.

La sol·licitud se subscriurà per la persona que acredite la representació de l’entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret.

De conformitat amb l’article 14 de l’esmenada Llei, en tot cas, es troben obligades a relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics, entre altres:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
A aquest efecte s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada. De no disposar de signatura electrònica avançada, podrà acudir-se a la representació a través d’una altra persona que si dispose d’ella, acreditant la representació en document facilitat en la presenta convocatòria. (annex III) Per a la identificació de l’usuari en aquesta Seu, l’Ajuntament de Muro d’Alcoi admet les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve:

Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s’admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per *ACCV i segells electrònics emesos per *FNMT. La llista d’autoritats admeses per a la identificació electrònica d’entitats i empreses s’anirà actualitzant gradualment.

Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.


El termini per a presentar les sol·licituds serà d’UN MES a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

EXTRACTE

DECRET

SOL·LICITUD2023_SOL_CC_LINEA 4

anexos

Historic de noticies