La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública pertanyent a la Generalitat Valenciana, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una ajuda directa a pal·liar els danys produïts per les inundacions ocorregudes entre el 18 i el 22 d’abril de 2019 a la Comunitat Valenciana per a les actuacions contingudes en la “MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DEL MUR EN PONT D’ACCÉS A LA PEDANIA AE TURBALLOS A MURO DEL ALCOY” amb un pressupost total de 16.267,34 €. L’ajuda és de el 100% de lo sol·licitat.

Historic de noticies