L’Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d’Ocupació – T’AVALEM Garantia Juvenil.
El 2023 ens han concedit subvenció per al desenvolupament del T’Avalem “Murojove 2” amb tres itineraris i 30 alumnes.
Aquest taller s’iniciarà abans del maig del 2024. En breu es crearà la comissió de baremació i s’aprovaran les bases i el calendari per a la selecció.
Els itineraris són:
AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYES (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2).
EOCB0208 OPERACIONS AUXILIARS D’ALBANYELERIA DE FÀBRIQUES I COBERTES (Certificat de professionalitat nivell 1) i EOCB0108 FÀBRIQUES D’ALBANYELERIA (Certificat de professionalitat nivell 2)
ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Certificat de professionalitat nivell 2) i ADGD0210 CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES (Certificat de professionalitat nivell 3)

Les persones destinatàries d’aquest programa han de complir els requisits mínims següents:
1. Pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea i de l’Acord sobre l’Espai Econòmic i Social, amb prou coneixements de la llengua castellana. En cas de ser estranger no pertanyent a cap dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea, cal tenir coneixements de la llengua castellana i permís de treball per a l’ocupació corresponent amb una durada mínima igual o superior a la del projecte.
2. Complir els requisits exigits a les persones destinatàries per l’Ordre de bases 8/2022, de 15 de setembre i per la Resolució de 10 doctubre de 2022 per la qual saprova la convocatòria amb càrrec a lexercici pressupostari 2022:
a) Tenir més de 16 anys i menys de 30.
b) Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. La concurrència d’aquest requisit s’ha de mantenir en el moment de la contractació, cosa que s’acreditarà d’acord amb allò establert a la base desena.
c) Els recollits a la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, per beneficiar-se d’una acció derivada del sistema nacional de garantia juvenil.
d) Complir els requisits establerts a la normativa aplicable per formalitzar un contracte per a la formació en alternança regulat a l’art. 11.2 del R.D. Legislatiu 2/2015 de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel R.D. Llei 32/2021 de la Reforma laboral, així com al paràgraf 2n de la Disposició Addicional 9a del Text refós de la Llei d’Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre.
3. Si s’escau, acreditar la formació específica prèvia que exigeixi l’especialitat a què s’opta, complint els requisits i criteris d’accés establerts al Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, l’Ordre ESS/1897/2013, de 10 doctubre que el desenvolupa i en el Reial decret pel qual sestableix el corresponent certificat de professionalitat.
4. Presentar declaració responsable de no haver abandonat un programa mixt d’ocupació-formació, abans de la finalització del mateix, per iniciar un altre programa mixt d’ocupació-formació en el mateix exercici, amb referència a programes finançats amb càrrec als pressuposts dels anys 2020, 2021 i 2022. Les persones candidates que no compleixin aquesta condició no podran participar al procés de selecció.

Les condicions relacionades s’han de mantenir a la data de la incorporació al projecte.

DURADA: Un any.
SALARI: 100% SMI = 1080 €/mes brut.
CONTRACTE: Contracte de Formació i Aprenentatge.
AMB LA SUBVENCIÓ DE: Labora.
+ info a AODL telf. 965532072

 

Historic de noticies