AJUDES PLA RESISTIR DE MURO.

Extracte publicat el dia 13 d’abril en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per tant el termini per poder presentar les sol·licituds començarà el dimecres 14 d’abril i fins al 28 d’abril inclòs.

Objecte

Les presents bases tenen per objecte regular la concessió directa, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19 que s’han anat adoptant per l’autoritat sanitària, tot això en el marc del que es disposa pel Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

En conseqüència, la finalitat d’aquestes ajudes és contribuir al sosteniment de les despeses corrents dels sectors d’hostaleria, turisme i oci, juntament amb la venda no sedentària, afectats per les diverses decisions de les autoritats en la seua lluita sanitària contra la propagació de la pandèmia Covid-19, i que ha provocat la disminució dels seus ingressos en veure restringida o anul·lada la seua activitat empresarial.

Beneficiaris.

Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses sempre que complisquen els requisits següents:

 1. Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/es en la seua plantilla que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.

A aquest efecte es considera com a microempresa la definida conforme l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el volum de negocis anual dels quals o el balanç general anual del qual no supera els 2 milions d’euros. Aquest criteri s’acreditarà mitjançant declaració jurada inclosa en la sol·licitud de subvenció (annex II).

 1. Exercir l’activitat en el terme municipal de Muro de Alcoy en algun dels epígrafs de l’IAE o dels CNAE continguts en l’annex I de la present convocatòria a data 31 de desembre de 2020. En cas de no tindre local afecte a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Muro de Alcoy.

 2. Que figuren d’alta en algun dels epígrafs de l’IAE o dels CNAE continguts en l’annex I de la present convocatòria, en data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda, en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l’annex I, o que figure en algun dels CNAE continguts en el mateix annex I.

 3. Els treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de societats civils, en tot cas, serà la societat en la qual participen, la que puga optar a la present subvenció, si compleix els requisits exigits.

 4. Que no es troben incursos en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Aquest punt es podrà aportar pels interessats o autoritzar l’Ajuntament de Muro per a la seua consulta (annex II).

 1. No tindre deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari del qual haja vençut amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy, requisit que ha de complir-se en la data de resolució de concessió d’ajudes. Aquesta dada serà comprovada pel mateix Ajuntament d’ofici.

 2. Queden excloses d’aquestes ajudes les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i ens públics; així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

Conceptes subvencionables

 1. Seran finançables amb càrrec a la present subvenció les despeses corrents en les quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessàries, com ara:

 1. Despeses en concepte d’arrendament del local comercial. Per a la seua justificació al costat de la sol·licitud s’haurà d’aportar contracte d’arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents. En el contracte d’arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona sol·licitant de l’ajuda. No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d’arrendament o quotes hipotecàries sobre immobles destinats a habitatge, encara que l’activitat s’exercisca en aquests.

 2. Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar factures de les compres a proveïdors i documentació acreditativa de l’abonament d’aquestes.

  No seran admissibles les despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la consideració d’inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).

 3. Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on desenvolupa l’activitat comercial. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.

 4. Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.

 5. Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la Seguretat Social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar els rebuts de salari, l’acreditació del seu pagament i el de les retencions d’IRPF a l’AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació i abonament a la Seguretat Social de les quotes corresponents.

 6. Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar documentació justificativa de l’entitat financera.

 7. Altres despeses corrents vinculades a l’activitat. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar les factures dels creditors o proveïdors corresponents i justificants de pagament.

 1. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d’ajustar-se als requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. En cap cas s’admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma. De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es relacionen directament amb l’activitat empresarial del sol·licitant.

 2. L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els documents originals objecte de justificació de la subvenció.

 3. En el seu cas, l’IVA suportat no serà objecte de subvenció, per tindre caràcter recuperable.

 4. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI, l’impost del valor afegit i la resta d’impostos i taxes.

 5. No s’admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els pagaments en metàl·lic.

 6. S’admetran les despeses realitzades entre l’1 de maig de 2020 i data de fi de la sol·licitud de la present ajuda.

Quantia de la subvenció concedida i finançament.

La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió mitjançant l’aplicació dels criteris següents:

1.- Una quantitat màxima de 2.000,00 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.

2.- Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200,00 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms. En el cas de treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de societats civils es podran computar com a treballadors sempre que beneficie el sol·licitant.

3.- En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris.

En cas que el crèdit disponible, atés el nombre de sol·licituds que complisquen els requisits per a accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per a atendre-les a totes es procedirà, de conformitat amb el que es preveu en article 22.1 de la LGS, a causa de l’excepcionalitat de la situació descrita en l’objecte d’aquesta convocatòria, i evitant que el criteri de la data de registre d’entrada puga causar perjudicis al col·lectiu potencialment beneficiari d’aquestes ajudes, es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l’import global màxim destinat a aquesta. Tot això sense perjudici del límit establit en els apartats anteriors.

Documentació que s’ha d’aportar juntament amb la sol·licitud.

Al document d’instància general s’acompanyarà l’imprés normalitzat (annex II) de sol·licitud i a més la documentació següent depenent de la tipologia de despeses presentades:

 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, o NIF.

 • Document relatiu a la representació en cas que l’interessat no siga el mateix que presenta la documentació (annex III).

 • Si és persona jurídica: acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació. (annex III)

 • Certificat actualitzat de situació censal, de data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda, que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i, si és el cas, el del local de desenvolupament de l’activitat (certificat censal IAE de l’AEAT).

 • Certificat acreditatiu de la situació d’alta en la Seguretat Social o mútua professional corresponent de data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda.

 • Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els RNT (antic TC2) del mes de desembre de 2020, únicament per al cas de tindre contractats a treballadors.

 • Certificats vigents de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (TGSS) en cas de no donar autorització per a l’accés a aquestes dades per part de l’òrgan gestor (inclosa en sol·licitud annex II).

 • Compte justificatiu amb la relació de despeses que justifiquen la subvenció, en model normalitzat annex V.

 • Manteniment de tercers, només en el cas de no haver-se relacionat amb anterioritat amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex IV).

 • Factures i documents acreditatius de pagament (d’acord amb les despeses aportades):

 1. Despeses en concepte d’arrendament del local comercial: contracte d’arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents. En el contracte d’arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona sol·licitant de l’ajuda.

 2. Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Factures i documentació acreditativa de l’abonament d’aquestes.

 3. Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on desenvolupa l’activitat comercial. Factures i els justificants de pagament corresponents.

 4. Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial. Factures i els justificants de pagament corresponents.

 5. Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte. Rebuts de salari (nòmines), l’acreditació del seu pagament i el de les retencions d’IRPF a l’AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació (RLC, antic TC1) i abonament a la Seguretat Social de les quotes corresponents.

 6. Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial. Documentació justificativa de l’entitat financera.

 7. Altres despeses corrents vinculades a l’activitat. Factures dels creditors o proveïdors i justificants de pagament.

 • Amb la sol·licitud (annex II), es realitza una declaració responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:

– El compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció en cas de ser-ne beneficiari, indicant que les actuacions realitzades i resultats obtinguts són els que pretén aquesta ajuda.

– Que la persona/entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari a les quals es refereix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Que la persona/entitat sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d’aquesta.

– Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el que s’estableix en l’article 11 d’aquesta llei.

– No ser deutor per resolució de reintegrament d’altres subvencions concedides. – Per a les microempreses: declaració responsable que l’entitat sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 2 milions d’euros.

– Donar adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l’actuació subvencionada amb cartell que inclou la imatge institucional de la Generalitat Valenciana, l’Excma. Diputació provincial d’Alacant i l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex VI).

Presentació de sol·licituds i termini.

 • La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general a la qual s’adjuntarà imprés normalitzat de sol·licitud (annex II) i resta de documentació prevista en la base huitena i novena del present acord.

 • Cada persona física o jurídica només podrà presentar una única sol·licitud. En cas de presentar més d’una sol·licitud en termini, l’òrgan instructor del procediment únicament considerarà la presentada en últim lloc.

Justificació i pagament de la subvenció.

La justificació es realitzarà juntament amb la sol·licitud d’ajuda aportant els documents relacionats amb les despeses establides en l’acord cinqué de la present convocatòria.

Les dates de les despeses i els justificants admesos com a subvencionables hauran d’estar realitzats i abonats entre l’1 d’abril de 2020 i fins a l’últim dia del termini habilitat amb aquesta finalitat per a la presentació de la sol·licitud d’aquesta ajuda.

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l’Ajuntament procedirà a un pagament únic per l’import total de la subvenció correctament justificada i després de presentació del manteniment de tercers per part del beneficiari (annex IV).

Nova convocatòria.

En cas que les sol·licituds aprovades no arribaren a la quantia total de la partida pressupostària 43300 47900 habilitada per a això en el Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, amb un crèdit de DOS-CENTS CINQUANTA MIL SIS-CENTS DOS EUROS (250.602,00 €), assignada a aquest municipi en l’Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de conformitat amb l’article 8 b) 4 d’aquest es procedirà a destinar aquest excedent a la concessió d’ajudes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que també s’hagen vist afectades per la pandèmia, cosa que necessitarà l’aprovació de nova convocatòria amb l’import sobrant.

Més Info 965532072  —   mmoll@vilademuro.net.

BASES PLAN RESISTIR V

A_I_PLAN RESISTIR V

A_II_PLAN RESISTIR V

A_III_PLAN RESISTIR V

A_IV_PLAN RESISTIR V

A_V_PLAN RESISTIR V

A_VI_PLAN RESISTIR V

DECRETO 2021-0437 [DC_A_PLAN_RESISTIR_2021]

2021_724

Historic de noticies