L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins del Pla + CERCA 2023, una subvenció per import de 343.030,00 € per a les actuacions contingudes a la MEMÒRIA VALORADA PER A LA II FASE RENOVACIÓ COMPLETA DEL PARC DE COMPTADORES D’AIGUA POTABLE PER COMPTADORS DE TELELECTURA, amb un pressupost base de licitació de 251.952,50 € i a la memòria valorada per a la IMPLANTACIÓ D’UN BULDER EN EL POLIEPSORTIU MUNICIPAL amb un pressupost base de licitació de 106.729,15 €. L’ajuda puja al màxim a concedir per la Diputació.

Histórico de noticias

Últimes notícies