INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRACTAR PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMPUJU -, ANUALITAT 2019.

Vista la Resolució de de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2019 el programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones jóvens majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d’una duració determinada de 12 mesos a jornada completa.

Llocs de Treball a contractar: 2
GRUP E (grup cotització 10)

– 2 peó obrer. Amb carnet tipus B per a realitzar trasllats d’efectes. Preferible coneixements de jardineria. Jornada a determinar incloent-hi caps de setmana.
ACTA DE BAREMACIÓN

 

 

Histórico de noticias