Aquest Ajuntament té la voluntat de promoure les festes tradicionals i que en el 2024 s’arribarà a la XXII edició d’aquest concurs del cartell anunciador de Carnestotles.

Podran prendre part en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgen, majors d’edat, nacionals o estrangers, qualsevol que siga la seua residència, i poden presentar el nombre de treballs que estimen convenient.

El premi (únic) es concedirà per a l’exercici econòmic 2024, per import de 550,00 euros. A més, es podran atorgar dues mencions d’honor sense dotació econòmica

El termini de presentació dels cartells començarà a comptar des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i finalitzarà el 22 de desembre de 2023.

Extracte convocatòria BOP

Bases Concurs del cartell anunciador dels Carnestoltes 2024

Decret d’Alcaldia

Annex I – Declaració responsable

Histórico de noticias