Informació

 

L'educació és un dret fonamental reconegut en la nostra Constitució. Possibilitar-hi l'accés, desenvolupar-la, millorar-la i finançar-la és un deure dels poders públics i de les diferents administracions.

A més d'incidir en aspectes legislatius i d'organització i funcionament de la Regidoria, els programes específics, serveis educatius complementaris i especialment els que aborden la convivència, el fracàs escolar i l'abandonament primerenc constaten la implicació municipal a abordar assumptes que competeixen tant als poders públics com a tota la societat. La proximitat de l'Ajuntament als ciutadans és un poderós mitjà per millorar la qualitat del nostre sistema educatiu des de la cooperació entre les administracions públiques, centres educatius i famílies.

En la Regidoria d'Educació col·laborem amb activitats escolars i extraescolars dels centres educatius i de les associacions de pares i mares. Impulsem accions pròpies i participem en totes les iniciatives relacionades amb la formació dels ciutadans i ciutadanes.

En el Departament d'Educació trobareu informació de tot allò relacionat amb l'educació: relació de centres educatius, orientació formativa, ajudes, subvencions i calendari escolar, entre d'altres.

 

Dades d'interés:

Plaçeta Molina, 4

educacio@vilademuro.net

965530557